SamLIS logo
Søk

Læringsmål, læringsaktiviteter og læringsarenaer

Her kan du lese mer om begrepene, hva de inneholder og betyr.

Læringsmål

Spesialisering etter ny spesialistforskrift blir primært målt i om læringsmål er oppnådd. Med læringsmål menes hva en skal forstå, kunne eller være i stand til å utføre som ferdig spesialist i samfunnsmedisin. For hvert læringsmål er det stilt krav til kunnskap og/eller ferdigheter, og fastslått nivå for kompetansen som skal oppnås.

Det pågår kontinuerlig læring gjennom daglig arbeid for alle SamLIS, men SamLIS bør også gjennomføre spesifiserte læringsaktiviteter for å støtte læringen.

Ansvaret for vurdering av om læringsmålene er oppnådd ligger hos virksomheten. Oppnådd kompetanse (godkjente læringsmål) skal dokumenteres i Kompetanseportalen.

I spesialistutdanningen skal kompetansen til alle læringsmål i samfunnsmedisin (SAM) og felles kompetansemål (FKM) oppnås.

Læringsaktivitet

Begrepet læringsaktivitet brukes om en nærmere definert og avgrenset aktivitet (teoretisk eller praktisk) som gjennomføres med sikte på å bidra til å oppnå læringsmål.

For samfunnsmedisin har Helsedirektoratet utarbeidet utdanningsplaner (SAM og FKM) med anbefalte læringsaktiviteter for alle læringsmål. I Kompetanseportalen fins også alle anbefalte læringsaktiviteter tilhørende læringsmålene.

Læringsaktiviteter er sterkt førende når Helsedirektoratet anbefaler dem. Læringsaktivitetene kan fravikes dersom det finnes andre læringsaktiviteter som er like gode eller bedre, eller dersom SamLIS kan dokumentere at de allerede har kompetansen som en læringsaktivitet omhandler. Dette vurderes sammen med veileder og leder i Kompetanseportalen.

Virksomhetene har ansvar for å legge til rette for at SamLIS kan delta på anbefalte læringsaktiviteter for å oppnå nødvendig kompetanse.

Læringsarena

Med læringsarena menes et sted der legen kan oppnå læringsmål. Det skal være en enhet med en leder med personal-, fag- og/eller administrativt ansvar.

Utdanningen i samfunnsmedisin skal ifølge rundskrivet til spesialistforskriften (I-2/2019) primært gjennomføres i offentlig forvaltning. En «vesentlig del» av spesialistutdanningen må gjennomføres på læringsarenaen i en registrert eller godkjent utdanningsvirksomhet, både når det gjelder utdanningstid og læringsmål.

Hvis virksomheten selv ikke kan tilby alle læringsmål må det inngås en samarbeidsavtale med en eller flere eksterne læringsarenaer.

Ofte stilte spørsmål