SamLIS logo
Søk

Vurderingskollegium

Vurderingskollegium er personer som har en rolle for SamLIS. Kollegiet har som oppgave å gjøre en helhetlig vurdering av måloppnåelse hos SamLIS

Utdanningsvirksomheten skal sørge for at legen får løpende vurdering av om læringsmålene er oppnådd og at oppnådde læringsmål dokumenteres.

I vurderingen skal det innhentes anbefalinger fra veilederen og minst en av dem som har deltatt i supervisjon. Ansvaret for vurderingen ligger i utdanningsvirksomhetens ledelse og kan ikke delegeres, men oppgaven med å vurdere og dokumentere hvert enkelt læringsmål kan delegeres.

Leder kan avholde vurderingskollegium for å foreta en helhetlig vurdering av måloppnåelse for en gitt spesialiseringsperiode, særlig der det er usikkerhet knyttet til måloppnåelse hos SamLIS. Et vurderingskollegium består av leder, veileder, en eller flere supervisører samt eventuelt andre relevante medarbeidere. For å fremme tillit og transparens deltar SamLIS som hovedregel i møtet. I de tilfeller der SamLIS ikke deltar bør veileder gi god informasjon til SamLIS før og etter møtet for å motvirke utrygghet og usikkerhet, jf. nasjonal veileder for kompetansevurdering av leger i spesialisering, fra Helsedirektoratet.

Ofte stilte spørsmål